Algemene voorwaarden & Privacyverklaring

Privacyverklaring

Translatio Comm.V erkent het belang van een goed beheer van uw gevoelige gegevens.

Alle persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken, welke maatregelen wij hebben getroffen om ze te beschermen en wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Doel van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Er zijn gevallen waarin u persoonsgegevens (van uzelf of van derden) aan Translatio Comm.V verstrekt: wanneer u ons vraagt om een offerte uit te brengen voor vertaaldiensten en wanneer u ons inschakelt voor de uitvoering van de vertaaldiensten.

Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor u ons toestemming hebt verleend. Deze doeleinden kunnen worden samengevat onder de noemer ‘de uitvoering van diensten’. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor geen enkel ander doel, bijvoorbeeld voor het verzenden van nieuwsbrieven of voor enige andere vorm van werving of reclame. Wij zullen uw persoonsgegevens ook niet doorgeven aan derden.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens, zowel digitaal als schriftelijk, zijn beveiligd volgens de minimale wettelijke eisen. Daarnaast zullen wij uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het uitvoeren van de opdracht, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om deze persoonsgegevens langer te bewaren.

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer voor uitvoering van de opdracht nodig zijn, worden deze vernietigd.

Uw rechten krachtens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Met behulp van een modelformulier via e-mail op te vragen bij Translatio Comm.V kunt u uw rechten als betrokkene krachtens de AVG uitoefenen. U hebt als betrokkene onder de AVG de volgende rechten:

  • recht op inzage van uw persoonsgegevens;
  • recht om verwijdering;
  • recht op correctie of beperking van het gebruik;
  • recht op dataportabiliteit (het recht om uw persoonsgegevens op te vragen in de vorm waarin u ze hebt aangeleverd).

Wij zullen uw verzoeken binnen de wettelijke termijn behandelen. Bij afwijzing van uw verzoek zullen wij ons besluit motiveren.

Verlies van uw persoonsgegevens

Translatio Comm.V heeft maatregelen getroffen om het verlies van persoonsgegevens te beperken. Mocht er, ondanks de getroffen maatregelen, toch een datalek ontstaan waarbij uw persoonsgegevens verloren zijn geraakt, dan zullen wij u daar onmiddellijk over informeren.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Indien u ontevreden bent over de afhandeling kunt u zich wenden tot de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Translatio Comm.V behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen aan de hand van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de AVG. Onze website bevat de meest actuele versie van de privacyverklaring.

Translatio Comm.V

Oostende, 16/01/19

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities, gelding en aanvaarding van deze algemene voorwaarden

Onderhavige voorwaarden beheersen alle overeenkomsten, aanbiedingen en offertes uitgaande van Translatio Comm.V., evenals alle facturen die Translatio Comm.V. uitstuurt.

“Translatio Comm.V.”, “wij”, “ons”, “onze” verwijzen naar de gewone commanditaire vennootschap “Translatio”, gevestigd in de Wittenonnenstraat 24A, 8400 Oostende, met ondernemingsnummer BE 0817.588.056. Charline HELSMOORTEL treedt op als zaakvoerder, rechtsgeldig benoemd in de oprichtingsakte d.d. 1 augustus 2009, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 augustus 2009.

“De opdrachtgever” verwijst naar elke klant of potentiële klant van Translatio Comm.V., ongeacht of deze handelt in het kader van zijn bedrijfsactiviteit, ongeacht of deze handelt als btw-plichtige, ongeacht de vorm van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Translatio Comm.V.

Deze algemene evenals onze bijzondere verkoopsvoorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door de opdrachtgever, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met haar eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden, ongeacht of deze al dan niet aan ons zijn ter kennis gebracht. Afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever binden ons slechts wanneer wij ze schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard onder verwijzing naar dit Art. 1 van deze Algemene Voorwaarden. Ons akkoord kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat wij de handelsovereenkomst aanvaard zouden hebben zonder te protesteren tegen de bepalingen die verwijzen naar de algemene of bijzondere voorwaarden of naar andere gelijkaardige bepalingen van de opdrachtgever.

De bestuurder, zaakvoerder, aangestelde, de medewerker, de echtgenoot of ieder ander familielid van de opdrachtgever die haar vertegenwoordigt, wordt verondersteld te beschikken over de nodige lastgeving om haar tegenover ons te verbinden.

In elk geval is de persoon die een overeenkomst met ons heeft ondertekend hierdoor hoofdelijk gehouden voor zover degene, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die hij vertegenwoordigt deze vertegenwoordigheidsbevoegdheid of de grenzen ervan betwist.

De overeenkomsten met Translatio Comm.V., deze algemene voorwaarden en de bepalingen begrepen in de offertes doen geen afbreuk aan de bepalingen van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Artikel 2 – Offerte

De opdrachtgever kan een kosteloze en vrijblijvende offerte aanvragen. De overeenkomst komt tot stand als de opdrachtgever de offerte die door Translatio Comm.V werd uitgebracht schriftelijk aanvaardt.

Artikel 3 – Wijziging of annulering van bevestigde opdrachten

3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst de opdracht wijzigt, is Translatio Comm.V gerechtigd de leveringstermijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.

3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt geannuleerd, is de betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, evenals een vergoeding van 50 % van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Artikel 4 - Betaling

4.1 Betaling dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum door storting of overschrijving op één van de rekeningen van Translatio Comm.V.

4.2 Translatio Comm.V is te allen tijde gerechtigd, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen.

4.3 Indien een opdracht in delen wordt uitgevoerd, is Translatio Comm.V gerechtigd voor elke deelopdracht afzonderlijk te factureren.

4.4 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest en een schadevergoeding verschuldigd, vanaf de vervaldag over het openstaande bedrag.

4.5 De verschuldigde nalatigheidsinterest is gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 2%. Alle (buiten)gerechtelijke kosten, die door Translatio Comm.V met de invordering zijn gemoeid, komen voor rekening van de opdrachtgever.

4.6 De schadevergoeding is gelijk aan 10% van het openstaand bedrag, met een absoluut minimum van EUR 50,00.

4.7 Translatio Comm.V. zal steeds in eerste instantie een openstaand bedrag via een minnelijk schrijven ter kennis brengen. Indien dit niet leidt tot de volledige vereffening van het openstaand bedrag, komen de bijkomende incassokosten ten laste van de opdrachtgever. Deze kan hun bedrag of opportuniteit niet betwisten.

4.8 De bepalingen van dit artikel 4, in het bijzonder het verschuldigd zijn en de berekening van de nalatigheidsinterest, doen in geen geval afbreuk aan de bepalingen van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

4.9 Elke betaling wordt door Translatio Comm.V. aangerekend op de oudste openstaande factuur.

Artikel 5 – Duur - Levering

5.1 Indien de opdrachtgever niet uitdrukkelijk een afleveringsdatum heeft bedongen, heeft Translatio Comm.V het recht om de tijd waarbinnen de overeenkomst zal worden uitgevoerd, zelf naar redelijkheid te bepalen.

5.2 Indien de opdracht wordt gewijzigd, heeft Translatio Comm.V het recht de leveringsdatum naar redelijkheid te verlengen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 6 - Niet nakoming en ontbinding van de overeenkomst

6.1 Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, evenals in geval van faillissement, in geval van een procedure in het kader van de Wet Continuïteit Ondernemingen of in geval van liquidatie van (het bedrijf van) de opdrachtgever, is Translatio Comm.V zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Translatio Comm.V kan dan onmiddellijke voldoening van het aan Translatio Comm.V toekomende bedrag vorderen.

6.2 Indien een van de in dit artikel genoemde omstandigheden zich voordoet, zullen alle vorderingen van Translatio Comm.V op afnemer onmiddellijk en volledig opeisbaar zijn en zal Translatio Comm.V het recht hebben, ook alle andere overeenkomsten met de opdrachtgever op te schorten of te ontbinden.

6.3 De bepalingen van dit Artikel 6 gelden onverminderd het recht van Translatio Comm.V. op vergoeding van alle schade die zij zou hebben geleden door de beschreven feiten.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Translatio Comm.V is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet correct uitvoeren van de overeenkomst, tenzij de schade door Translatio Comm.V is veroorzaakt.

7.2 De omvang van de aansprakelijkheid van Translatio Comm.V strekt per opdracht niet verder dan het bedrag dat Translatio Comm.V voor die opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengt exclusief btw.

7.3 Translatio Comm.V is nimmer aansprakelijk voor schade, die voortvloeit uit een door Translatio Comm.V vertaalde tekst, die onjuist of onvolledig is.

7.4 De opdrachtgever vrijwaart Translatio Comm.V tegen aanspraken van derden.

7.5 Translatio Comm.V is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Translatio Comm.V is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen.

7.6 Translatio Comm.V staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan Translatio Comm.V verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien Translatio Comm.V is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.

Artikel 8 – Intellectuele eigendom

De opdrachtgever vrijwaart Translatio Comm.V tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op octrooirechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 9 – Klachten

9.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde werk binnen de 8 (acht) werkdagen na levering aan Translatio Comm.V te melden d.m.v. een aangetekend schrijven. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever op geen enkele manier van zijn betalingsverplichting.

9.2 Indien de klacht gegrond is, zal Translatio Comm.V het werk binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen of, indien voorgaande niet mogelijk is, een korting geven op de overeengekomen prijs.

9.3 Het recht op het indienen van klachten door de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het werk heeft gepubliceerd of doorgeleverd aan een derde.

9.4 Elke klacht met betrekking tot onze facturen dient ons meegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de vijftien werkdagen na hun ontvangst. Bij gebreke hieraan, zullen zij beschouwd worden als zijnde aanvaard, zonder enig voorbehoud.

Artikel 10 – Overmacht

Bij overmacht worden diensten en andere verplichtingen door Translatio Comm.V opgeschort. Translatio Comm.V is in dat geval verplicht de overeengekomen diensten te verrichten, zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Translatio Comm.V zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen en welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat prompte naleving van de overeenkomt in redelijkheid niet van Translatio Comm.V kan worden gevergd.

Artikel 11 – Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbank

Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten, resp. transacties tussen de opdrachtgever en Translatio Comm.V. Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Translatio Comm.V zijn onderworpen aan het oordeel van de rechtbank van Eerste Aanleg in Brugge, België.

Disclaimer

De informatie op de website van vertaalbureau Translatio Comm.V is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het kan echter voorkomen dat deze informatie onvolledig, onjuist of niet meer actueel is. Het gebruik van informatie geschiedt voor volledig risico van de gebruiker van onze website. Wijzigingen in prijzen, voorwaarden en/of diensten zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Diverse links op deze website verwijzen naar websites van derden. Translatio Comm.V aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze websites.

Beëdigde vertalingen

Translatio is gespecialiseerd in beëdigde vertalingen van het Nederlands naar het Engels en Duits en vice versa. Voor de vertaling, beëdiging en legalisatie van al uw officiële documenten zoals uittreksels uit het strafregister, diploma’s, geboorte- en huwelijksakten, vonnissen, notariële akten en andere akten van de burgerlijke stand bent u bij ons aan het juiste adres.

Lees meer

Vertalingen & revisies

U kunt ook bij ons terecht voor commerciële vertalingen (algemene teksten, folders, nieuwsbrieven…), juridische vertalingen (contracten, algemene voorwaarden, arbeidsvoorwaarden…), medische vertalingen (folders, medische vragenlijsten, bijsluiters…) en revisiewerk.

Lees meer

Tarieven

Bekijk onze richtprijzen voor reguliere en beëdigde vertalingen of vraag een vrijblijvende offerte aan.
U ontvangt binnen de 5 werkuren een antwoord van ons.

Offerte Richtprijzen